Get Adobe Flash player

Η Π.Ε.Ε.Δ.Υ. συμμετείχε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Σχεδίου νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α.) και έχει στόχο την μεταρρύθμιση του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 29/08/2016.

Η Π.Ε.Ε.Δ.Υ. συμμετείχε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και οι απόψεις της επί του Σχεδίου νόμου συνοψίζονται στα ακόλουθα σχόλια κατά άρθρο:

 

Για το άρθρο 1 «Σκοπός – Γενικές Αρχές»

Σε σχέση με τον σκοπό και τις γενικές αρχές , γίνεται φανερό ότι η αρχή της προφύλαξης υποχωρεί έναντι της προτεραιότητας -σκοπιμότητας της απλούστευσης των διαδικασιών.

Η μέθοδος της απλούστευσης δεν συνεπάγεται και την μείωση ή άρση του βαθμού ασφαλείας για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι διατάξεις άρθρο 1 παρ. 5 δεν μπορεί να έχουν μόνο σκοπό την διασφάλιση «…του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αρχής της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ασφάλειας του δικαίου» χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Στο πνεύμα αυτό, του περιορισμού της υψηλής προτεραιότητας της προστασίας της δημόσιας υγείας κατά την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, υπάγεται και η συνεχής, γενική και ασαφής αναφορά για «πτυχές του δημοσίου συμφέροντος» χωρίς να κατονομάζεται η σπουδαιότερη, για εμάς τους λειτουργούς δημόσιας υγείας, πτυχή αυτή της προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

Για το άρθρο 2 «Πεδίο εφαρμογής»

Η γενική ιδέα της απλούστευσης της διαδικασίας δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας που θεωρείται αγαθό. Κατά συνέπεια στο άρθρο 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ θα πρέπει να γίνεται σαφής μνεία στο γεγονός ότι το σχέδιο νόμου δεν καταργεί ή τροποποιεί διατάξεις που σχετίζονται με την υγειονομική νομοθεσία και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Μία από τις βασικές ασάφειες-παραλείψεις του σχεδίου νόμου που έχει τεθεί για διαβούλευση είναι το αναφερόμενο στο άρθρο 2 παράρτημα Ι στο οποίο περιγράφονται οι οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες έχει εφαρμογή το σχέδιο νόμου και το οποί δεν παρουσιάζεται στη διαβούλευση.

 

Για το άρθρο 4 «Γνωστοποίηση»

Η πολυετής εμπειρία του κλάδου στον έλεγχο των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και η εφαρμογή της διαδικασίας γνωστοποίησης τα τελευταία δύο χρόνια για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων έδειξε σημαντικές παραλείψεις που αφορούσαν κυρίως πλημμελή ενημέρωση των ελεγκτικών υγειονομικών αρχών για τις γνωστοποιήσεις και προβλήματα από την πλευρά των επιχειρηματιών στην κατανόηση και συμπλήρωση των εντύπων γνωστοποιήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων. Έτσι, σε μεταγενέστερο έλεγχο της επιχείρησης διαπιστώνονταν ασυμφωνίες ανάμεσα στην πραγματική εικόνα μίας επιχείρησης και στη δήλωση γνωστοποίησης που είχε κατατεθεί. Κατά συνέπεια το έντυπο της γνωστοποίησης πρέπει να προβλεφθεί με τρόπο ώστε να αποτελέσει εργαλείο οδηγιών για τους επιχειρηματίες προς την κατεύθυνση της διασφάλιση της Δημόσιας υγείας. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι και το θέμα της χρήσης μουσικής που εισάγεται με τη διαδικασία της γνωστοποίησης πρέπει να προσεχθεί σημαντικά, λόγω του μεγάλου αριθμού οχλήσεων που έχουν παρατηρηθεί εξαιτίας μη τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες για την προστασία τόσο του ακουστικού περιβάλλοντος, όσο και της υγείας των περιοίκων καθώς και της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές.

Η γνωστοποίηση να συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών και σχεδιάγραμμα απεικόνισης όλων των χώρων του καταστήματος θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή.

Οι υγειονομικά υπεύθυνοι να δεσμεύονται ότι θα τηρούν απαρέγκλιτα τα δηλωθέντα στην αίτηση γνωστοποίησης, θα εφαρμόζουν τις υγειονομικές διατάξεις και να γνωρίζουν εξ αρχής τις κυρώσεις (εφαρμογή κατά περίπτωση του εκάστοτε σε ισχύ κυρωτικού νόμου).

 

Για το άρθρο 5 «Έγκριση»

Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου γίνεται αναφορά στην έννοια της έγκρισης η οποία είναι η "… εκ των προτέρων πράξη ή διαδικασία που απαιτείται για την έναρξη και λειτουργία κάθε οικονομικής δραστηριότητας…" και ως προϋπόθεση για την υπαγωγή μίας οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης τίθεται ο βαθμός επικινδυνότητας αυτής με βάση προστασία συγκεκριμένης πτυχής του δημοσίου συμφέροντος.

Από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου εξαιρούνται τα Κέντρα Διασκέδασης, όμως με το εν λόγω σχέδιο νόμου καταργούνται και οι Επιτροπές αδειοδότησής τους με αποτέλεσμα να προκύπτει κενό στην αδειοδότηση αυτού του είδους των επιχειρήσεων.

 

Για το άρθρο 14 «Αρμόδιες Αρχές»

Για τις Στο άρθρο 14 αρμόδιες αρχές για την διεξαγωγή των ελέγχων, η άσκηση του ελέγχου  πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από το Δημόσιο σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣΤΕ.

 

Για το άρθρο 29 «Γνωστοποίηση»

Με το άρθρο 29 όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ακολουθούν τη διαδικασία της γνωστοποίησης, ενώ υπάρχουν κατηγορίες επιχειρήσεων (για παράδειγμα επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος) οι οποίες σκόπιμο είναι να υπαχθούν στη διαδικασία της έγκρισης λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας για τη Δημόσια υγεία. Το ίδιο ισχύει και για τις κολυμβητικές δεξαμενές οι οποίες υπάγονται με το παρόν σχέδιο νόμου στη διαδικασία της γνωστοποίησης.

Χωρίς σχόλια.

Google News
Ελλάδα (Greece) : All

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ